ივენტარიზაციის პროცესის მართვა საბიუჯეტო ორგანიზაციაში

ტრენინგის მიზანია საბიუჯეტო ორგანიზაციებში აქტივებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესები და პირობები საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ აქტივებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების და ინვენტარიზაციის შედეგების საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე აღრიცხვა-ანგარიშგებაში ასახვა.