ცენტრის შესახებ

პიროვნული და პროფესიული განვითარების ცენტრი არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც კოორდინირებას უწევს უნივერსიტეტში უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარებას. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად,  ცენტრი, ფაკულტეტებთან და სხვა საუნივერსიტეტო სამსახურებთან თანამშრომლობით ახორციელებს  უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის და  სტუდენტების საჭიროებებზე მორგებულ და პიროვნული და პროფესიული შესაძლებლობების განვითარებაზე ორიენტირებულ სასწავლო პროგრამებს და კურსებს.

ამავდროულად, ცენტრი შეიმუშავებს და ახორციელებს კომერციულ სასწავლო პროგრამებს და კურსებს დაინტერესებული აუდიტორიისთვის.

ცენტრის ხელმძღვანელი -ქეთევან გრიგოლია