კომუნიკაციის ტრენინგები დაცვის თანამშრომლებისთვის

პირველადი გადაუდებელი დახმარება

შრომის უსაფრთხოების ტრენინგი  ილიაუნის თანამშრომლებისთვის

ტრენინგი: ამობრუნებული საკლასო ოთახი პროფესორებისთვის და მასწავლებლებისთვის

ინტრეკულტურული კომუნიკაცის ტრენინგი ილიაუნის თამანშრომლებისთვის

ტრენინგები დოქტორანტებისთვის ამობრუნებული საკლასო ოთახი

მასტერკლასი მასწავლებლებისთვის

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა