აქტიური სწავლება ამობრუნებულ გაკვეთილზე (Active Learning in the Flipped Classroom) დოქტორანტებისთვის