სწავლების ეფექტიანობის გაზრდა თანამედროვე სასწავლო ტექნოლოგიების გამოყენებით

ტრენინგის მიზანია: მონაწილეებმა გამოიმუშაონ აქტიური სწავლის (Active Learning) მეთოდით და კონკრეტული ინსტრუმენტების გამოყენებით ლექციების, გაკვეთილებისა და სხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარების უნარ-ჩვევები. ტრენინგზე მიღებული ცოდნა მონაწილეებს დაეხმარება გაამრავალფეროვნონ სწავლება-სწავლის მეთოდები, გახადონ ლექციები და გაკვეთილები უფრო ინტერაქციული, მოარგონ სწავლების პროცესი სტუდენტთა და მოსწავლეთა აქტუალურ მოთხოვნებს, რაც თავის მხრივ გაზრდის მათი ჩართულობის, ცოდნისა და მიღწეული შედეგების დონეს.