რისკების მართვა სახელწიფო შესყიდვებში

ტრენინგის მიზანია  სახელმწიფო შესყიდვებში არსებული საკვანძო საკითხების მიმოხილვა და საბიუჯეტო ორგანიზაციებში შესყიდვებთან დაკავშირებული რისკების იდენტიფიცირება, პრობლემების გამომწვევი კონკრეტული მიზეზების გამოვლენა და შესაბამისი პროცედურების დაგეგმვა.