პერსონალურ მონაცემთა დაცვა

ტრენინგი ჩაატარა პერსონალური მონაცემთა დაცვის სამსახურმა.

ტრენინგის მიზანი და შედეგი:

პერსონალურ მონაცემთა დავის მიზანი და მნიშვნელობა;  საკანონმდებლო ჩარჩო;  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის მანდატი და კომპეტენცია;  საქმისწარმოების სპეციფიკა;  ანგარიშები და რეკომენდაციები;   პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების სქემა;  პერსონალური მონაცემების დამუშავების საფუძვლები; პერსონალური მონაცემების დამუშავების პრინციპები; საჯარო ინფორმაციის გაცემისას პერსონალური მონაცემების დაცვა; სამსახურის პრაქტიკა.  მონაცემთა დამმუშავებლისა და უფლებამოსილი პირის ვალდებულებები;  მონაცემთა სუბიექტისათვის ინფორმაციის მიწოდება;  უფლებამოსილი პირის მიერ მონაცემთა დამუშავება;  მონაცემთა უსაფრთხოება;  მონაცემთა გამჟღავნებასთან დაკავშირებული ვალდებულებები.  მონაცემთა სუბიექტის უფლებები;  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უფლების რეალიზაციის გარანტიები: ინფორმაციის მოთხოვნის უფლება, მონაცემთა გასწორების, განახლების, დამატების, დაბლოკვის, წაშლისა და განადგურების მოთხოვნის უფლება;  მონაცემთა სუბიექტის უფლების შეზღუდვა;  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურისთვის მიმართვა. სასამართლოსადმი მიმართვა. პასუხისმგებლობა კანონმდებლობის დარღვევისთვის.