კომუნიკაციის ტრენინგები დაცვის თანამშრომლებისთვის

მიზანი: ეფექტური კომუნიკაციისთვის  საჭირო უნარ-ჩვევების გაცნობა და გამომუშვება, რაც დაეხმარება თანამშრომლებს ორგანიზაციის თანამშრომლებთან, სხვადასხვა ეროვნების სტუდენტებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ეფექტური კომუნიკაციის დამყარებაში.

ტრენერი: თამარ მაღალაშვილი