ინტრეკულტურული კომუნიკაცის ტრენინგი ილიაუნის თამანშრომლებისთვის

კურსის მიზანია, მოამზადოს უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის წარმომადგენლები იმისთვის, რომ მათ შეძლონ განსჯა კულტურულ იდენტობათა მრავალფეროვნების შესახებ და განივითარონ სხვა საზოგადოებებში მოქმედი ქცევის წესების, ტრადიციებისა და ღირებულებების გაგების უნარი. კურსის მონაწილეები გააცნობიერებენ კულტურათა ფარდობითობას და ისწავლიან, როგორ გაუმკლავდნენ კულტურულ შოკს ინტერკულტურული შეხვედრების დროს. სასემინარო დისკუსიების ფარგლებში კურსის მონაწილეებს ექნებათ შესაძლებლობა, კრიტიკულად იმსჯელონ თავიანთ აღქმასა და რწმენა-წარმოდგენებზე გარეშე პირის თვალთახედვით, რის შედეგადაც გამოიმუშავებენ განსხვავებულ კულტურულ პრაქტიკათა მიუკერძოებელი ინტერპრეტაციის უნარს.