ფინანსური მენეჯმენტის პრინციპები

ძირითადი თემები: ფინანსური მენეჯმენტის როლი; ფინანსური გარემო; ბუღალტერიის პრინციპები; ფირმის ფინანსური უწყისები; ფინანსური უწყისების ანალიზი; ანალიზისას ფინანსური კოეფიციენტების გამოყენება; ფინანსური დაგეგმვა და პროგნოზირება; ფულის ღირებულება დროში; პროექტების შეფასების მეთოდები და ინსტრუმენტები.

კურსის შედეგი: პროგრამის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელებს წარმოდგენა შეექმნებათ ფინანსური მენეჯმენტის როლზე სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციებში; ეცოდინებათ ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები და შეძლებენ ფინანსური უწყისების წაკითხვას, ანალიზსა და პროგნოზირებას; ეცოდინებათ ფულის ღირებულება დროში და თანამედროვე ინსტრუმენტების გამოყენებით შეძლებენ პროექტების შეფასებას.

კურსის ხანგრძლივობა: 10 კვირა, კვირაში 1 ლექცია – 2 საათი

სულ 20 საკონტაქტო და 40 არასაკონტაქტო (ინდივიდუალური მუშაობა) საათი

თემების განაწილება:

  • შესავალი – ფინანსური მენეჯმენტის როლი და ფინანსური გარემო – საკონტაქტო საათი 4, არასაკონტაქტო საათი 8.
  • ბუღალტერიის პრინციპები, ფირმის საბუღალტრო უწყისების ანალიზი და პროგნოზირება – საკონტაქტო საათი 8, არასაკონტაქტო საათი 16.
  • ფულის ღირებულება დროში და პროექტების შეფასება – საკონტაქტო საათი 8, არასაკონტაქტო საათი 16.

ტრენინგი ჩატარდება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

კურსს გაუძღვება ტრენერი ნიკოლოზ ყაველაშვილი.

კურსის ღირებულებაა 500 ლარი.

კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ გაიცემა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სერტიფიკატი.

დამატებით ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ: ppdc@iliaunui.edu.ge