ტრენინგკურსი „მუსიკალური ფორმის ანალიზი“

კურსის მიზანი:

კურსის მიზანია მისცეს მსმენელს მუსიკალური ფორმის ძირითად სახეობათა თეორიული ცოდნა და გამოუმუშაოს მუსიკალური ნაწარმოების ანალიზის პრაქტიკული უნარი.

კურსის წარმატებით დასრულების შედეგად მსმენელი შეიძენს სიღრმისეულ ცოდნას აკადემიური მუსიკის მუსიკალური ფორმების სახეობებსა და მათ თავისებურებებზე, კერძოდ, რას წარმოადგენს მუსიკალური ფორმა და სტრუქტურა; რა ელემენტებისგან შედგება მუსიკალური სინტაქსი; რა ხერხებით ვითარდება მუსიკალური მასალა; რა მუსიკალური ფორმები ახასიათებს ამა თუ იმ ისტორიულ ეპოქას, რა კანონზომიერებებით ხასიათდება ესა თუ ის მუსიკალური ფორმა და სხვ.

ტრენერი

ქეთევან შენგელია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, მუსიკის ცენტრის ლექტორი, საჯარო სკოლის მუსიკის მასწავლებლის მომზადების პროგრამის ხელმძღვანელი

ტრენინგი მოიცავს 28 საკონტაქტო საათს (6 საათი – ლექციები, 12 სთ – სემინარები, 10 საათი – შუალედური და დასკვნითი შეფასება).

ფასი: 180 ლარი

კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ გაიცემა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სერტიფიკატი.

სამუშაო ენა: ქართული