გერმანული ენის კურსი

გერმანული ენის პრაქტიკული კურსი დონე A1
ხანგრძლივობა 3 თვე. 48 საათი
ტრენერი-ანა რამიშვილი

კურსის მიზანია, სტუდენტმა აიმაღლოს გერმანული ენის ცოდნა საერთო ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს A1 დონემდე;  გაიღრმავოს გერმანული ენის სამეტყველო უნარ-ჩვევების (მოსმენა, კითხვა, ლაპარაკი,  წერა) და ენის სისტემის ასპექტების ცოდნა (გრამატიკა, ლექსიკა, ფონეტიკა, მართლწერა), შეძლოს ნაცნობ თემატიკაზე მარტივი წინადადებების გაგება და გამოყენება, როგორც ზეპირი, ასევე წერითი კომუნიკაციის დროს.